POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST

La present Política de PRIVACITAT de JUDIT MARSAL NORTE, amb DNI 39890975M, amb Raó Social al Carrer de la Font, 2 43201 de Reus (Tarragona) i amb finalitat de Serveis de Fotografia, regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de JUDIT MARSAL NORTE

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per JUDIT MARSAL NORTE, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del com és titular JUDIT MARSAL NORTE podent-se exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

JUDIT MARSAL NORTE, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

JUDIT MARSAL NORTE es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Judit Marsal Norte, amb DNI 39890975M, amb raó Social al Carrer de la Font, 2 43201 de Reus (Tarragona) i amb email de contacte: info@thefactoryfoto.com

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, JUDIT MARSAL NORTE només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractats amb les finalitats de:

  • Gestió de les dades de contacte.

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i ¡ durant els terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que s’introdueixin a la pàgina web no seran cedits a tercers, excepte en aquells casos legalment previstos.

JUDIT MARSAL NORTE no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

JUDIT MARSAL NORTE no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web pot contenir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, JUDIT MARSAL NORTE no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

JUDIT MARSAL NORTE

43201 Reus (Tarragona), C/ de la Font, 2

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

JUDIT MARSAL NORTE

43201 Reus (Tarragona), C/ de la Font, 2

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de PRIVACITAT, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en HTTP www.thefactoryfoto.com.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de PRIVACITAT.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi JUDIT MARSAL NORTE, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. JUDIT MARSAL NORTE no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és JUDIT MARSAL NORTE amb domicili en 43201 Reus (Tarragona), C/ de la Font, 2 i amb la gestió del domini d’Internet HTTP: www.thefactoryfoto.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail info@thefactoryfoto.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

JUDIT MARSAL NORTE només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

 

JUDIT MARSAL NORTE es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.